S čím môžete

za mnou prísť

Čo môžete čakať na sedení


Na sedení sa snažím pristupovať ku každému klientovi individuálne, podľa toho ako vnímam jeho špecifické potreby a aké spoločné ciele si stanovíme. Kormidlo drží klient, tým, že si neustále spolu overujeme, akým smerom sa posúvame a ako je s tým klient spokojný.

Počas sedenia využívam kombináciu viacerých intervenčných prístupov nadobudnutých v rôznych vzdelávaniach, výcvikoch a tréningoch, či už sa jedná o poradenské, stabilizačné, relaxačné, telovo-vegatatívne, terapeutické, alebo koučovacie.

Pokiaľ to vyplynie zo sedenia, využívam tiež edukatívne intervencie, kedy klientovi ponúkam užitočné fakty o fungovaní psychiky, komunikácie, emócií, vzťahovej dynamiky, psychofyziológie a ľudského vývinu s cieľom dobre porozumieť dôvodom prečo sa správame a cítime tak, ako sa správame a cítime.

Úprimne verím, že každá jedna naša reakcia a každý jeden náš pocit je legitímnou informáciou vychádzajúcou z našeho vnútra a až jej prijatím a porozumením môžeme spolu pracovať na ďalšom osobnostnom rozvoji.

Témy, s ktorými
vám viem pomôcť


Témy psychického zdravia

Informácie a edukácia o špecifických psychických stavoch a procesoch

Zvládacie zručnosti (Coping skills)

Porozumenie a prijatie

Integrácia minulých zranení a tráum

Nastavovanie hraníc a potrieb ohľadom na duševné zdravie

Skúmanie a objavovanie vlastnej identity

Práca s emóciami

Integrácia a práca s emóciami

Porozumenie a regulácia stresu

Obnova a vytváranie vnútorných zdrojov

Porozumenie a regulácia emocionálnych procesov

Emocionálna kompetencia pre vzťahy

Práca s nepríjemným, limitujúcim prežívaním

Práca so smútkom, pasivitou a depresivitou

Vzťahy, partnerstvo, rodičovstvo

Rozvod, rozpad vzťahu

Vzťahové zranenia, a zranenia z datingu

Spracovanie strát a odmietnutí

Osamelosť, strach zo záväzku

Osvojenie si nových sociálnych zručností

Zlepšovanie komunikačných zručností

Výchova dieťaťa, vzťah s deťmi

Odpustenie a prijatie vlastných vzťahových zlyhaní

Súrodenecké a kamarátske vzťahy

Žiarlivosť a výbuchy zlosti

Vzťahy s rodičmi v dospelosti

Správanie – behaviorálne témy

Tréning nových sociálnych zručností

Kritické a morálne usudzovanie

Sebareflexia a vedomé rozhodnutia

Ovládanie impulzov a manažment hnevu

Seba-regulácia

Reintegrácia do vzťahov a spoločnosti po výkone trestu

Starostlivosť o seba (self-care)

Tréning všímavosti (mindfulness)

Seba-uvedomovanie (self-awareness)

Porozumenie vlastným potrebám

Relaxačné a uvoľnovacie cvičenia

Prijímajúci vzťah k vlastnému telu a jeho procesom

Budovanie rešpektu voči sebe a okoliu

Témy práce a seba-realizácie

Mapovanie talentov a schopností

Mapovanie limitov a prekážok v sebarealizácii

Zvedomovanie kariérnych potrieb

Kariérny coaching

Coaching a vzdelávanie pre management a leadrov

Vytváranie obojstranne výhodných dohôd v práci